top of page

alouisintuitive.com Group

Public·13 members

Manuali I Cmimeve Te Ndertimitl


Manuali i Cmimeve te Ndertimitl
Manuali i Cmimeve te Ndertimitl (MCN) eshte nje sistem i integruar qe unifikon metodologjine e llogaritjes se kostos se ndertimit, bazuar tek te dhenat per cmimet mesatare te materialeve te ndertimit dhe cdo ze punimesh dhe preventivat qe do te deklarojne subjektet. MCN eshte miratuar nga Keshilli i Ministrave me vendimin nr. 629, dat 15.7.2015 dhe eshte botuar ne Fletoren Zyrtare nr. 125, dat 21.7.2015 . MCN synon te lehtesoje veprimtarine e subjekteve publike apo private qe kryejne aktivitete ne fushen e ndertimit, si dhe te mundesoje nje kontroll me efikas tekniko-financiar ne kete sektor.


Objektivat dhe perfitimet e MCN
MCN ka si objektiv kryesor te siguroje nje nivel te larte te transparences dhe standartizimit ne llogaritjen e kostos se ndertimit, si per ndertuesit qe operojne me fonde publike, por edhe private. MCN ofron disa perfitime, si me poshte vijon:


Download: https://gohhs.com/2w2Wo7  • Lehteson procesin e hartimit dhe paraqitjes se preventivave dhe situacioneve per cdo objekt ndertimi, duke perdorur nje format unik dhe nje platforme online.  • Mundeson nje krahasim me objektiv dhe realist te ofertave dhe cmimeve te ndryshme per cdo ze pune ne ndertim, duke u bazuar tek analizat teknike te cmimeve mesatare.  • Rrit nivelin e konkurences dhe ciltesise ne tregun e ndertimit, duke reduktuar fenomenet e spekulimit dhe korrupsionit.  • Nxit perdorimin e materialeve dhe teknologjive te reja ne ndertim, duke u pergjigjur kerkesave te tregut dhe standardeve evropiane.  • Shton besimin dhe bashkepunimin midis subjekteve publike dhe private ne fushen e ndertimit, duke krijuar nje mjedis me te favorshem per investime.
Struktura dhe funksionimi i MCN
MCN permban te dhenat parresore qe jane:  • Te dhenat per cmimet mesatare te 4 (kater) elementeve te struktures se kostos: shpenzimet per pagat baze dhe shtesen mbi pagen, per materialet, per transportin dhe per makinerite.  • Analizat teknike te cmimeve mesatare per cdo ze pune ne ndertim, per materialet e reja dhe/ose per teknologjite e reja, te perdorura nga subjektet publike dhe/ose private, qe kryejne veprimtari ne fushen e ndertimit, te prodhimit te materialeve te ndertimit, si dhe te tregtimit te tyre.  • Preventivat/situacionet per cdo objekt, te hartuara nepermjet sistemit te integruar te manualit te cmimeve.
Institucioni pergjegjes per gjenerimin dhe perditesimin e te dhenave ne sistemin integruar eshte Ministria e Infrastruktures dhe Energjise . Te dhenat per cmimet mesatare kerkohen nga Drejtoria e pergjithshme e Tatimeve , ndersa analizat teknike behen nga Instituti i Ndertimit . Subjektet ndertuese deklarojne online cmimet per cdo ze pune ne ndertim nepermjet portalit e-Albania . MCN perditesohet cdo 6 (gjashte) muaj ose me shpesh, ne varsi te ndryshimeve te tregut.


Referencat
: Vendim i Keshillit te Ministrave nr. 629, dat 15.7.2015


: Fletore Zyrtare nr. 125, dat 21.7.2015


: Ministria e Infrastruktures dhe Energjise: [


: Drejtoria e Pergjithshme e Tatimeve: [


: Instituti i Ndertimit: [


: Portal e-Albania: [


About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...
Group Page: Groups_SingleGroup
bottom of page